4.1.1-C2-Granturi retehnologizare

4.1.1-C2-Granturi retehnologizare
Categorie: Programe nationale
Valoare finantare: 50.000 Euro - 500.000 Euro (max. de 5 ori cifra de afaceri din 2019).
Cofinantare: min. 25% conform Hartă ajutoare regionale 2022-2027 (35% pentru Arad).
Perioada de implementare: până la 31.12.2023.
Beneficiari: Microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii

Conditii de eligibilitate:
Condiții de eligibilitate:
- Solicitantul este IMM înființat până la data de 31.12.2018;
- Cifră de afaceri de min. 10.000 Euro în 2019;
- Profit din exploatare în 2019;
- Nu a fost în dificultate în 2019;
- Codul CAEN a fost autorizat la 31.12.2019;
- Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în valoare de min. 20% din valoarea proiectului;
- Nu au efectuat o relocare, în 2020-2021, către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială și nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției.

Domenii de activitate eligibile:
10 - Industria alimentară;
13 - Fabricarea produselor textile;
14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
15 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;
16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
17 - Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor;
19 - Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
20 - Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice;
21 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
24 - Industria metalurgică;
25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii;
26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
27 - Fabricarea echipamentelor electrice;
28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;
30 - Fabricarea altor mijloace de transport;
31 - Fabricarea de mobilă;
32 - Alte activităţi industriale n.c.a.;
33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor;
41 - Construcţii de clădiri;
42 - Lucrări de geniu civil;
43 - Lucrări speciale de construcţii;
45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor;
49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte;
52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi;
53 - Activităţi de poştă şi de curier;
55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare;
56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie.

Cheltuieli eligibile:
- Renovare/modernizare spații de producție/servicii - doar lucrări exceptate de la autorizare;
- Achiziție utilaje, echipamente tehnologice, instalații de lucru, echipamente IT, tehnologii software, mobilier, birotică;
- Achiziție mijloace de transport care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție;
- Achiziție instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie;
- Proiectare și asistență tehnică;
- Achiziție brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice (max. 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale);
- Servicii de consultanță pentru depunerea și implementarea proiectului (max. 5.000 Euro);
- Activități obligatorii de publicitate și informare (max. 5.000 Lei);
- TVA aferentă cheltuielilor eligibile - pentru neplătitorii de TVA.

Angajamente de respectat:
- Desfășurarea activității pentru care a obținut finanțare minim 3 ani după perioada de implementare;
- Creșterea productivității muncii cu min. 15% în anul 3 de sustenabilitate, față de anul 2020.

Perioadă de depunere: 7 zile calendaristice (perioadă estimativă 16.08.2022 - 22.08.2022).
Distribuie pe: