Politica de prelucrare a datelor

1. Informații generale

Site-ul www.consilia.ro este proprietatea societății SMART BUSINESS AGENCY SRL, cu sediul în Arad, str. Petru Maior nr. 2/10, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/943/2019, având CUI 41112591.

Site-ul www.consilia.ro este un portal web cu informații, analize, consultanță, articole scrise de angajați și colaboratori ai societății și informații preluate de la terți.

În conformitate cu Regulamentul(UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, SMART BUSINESS AGENCY SRL, prin site-ul www.consilia.ro colectează date de la utilizatorii săi, direct de la utilizator prin formularul de contact, din rapoartele traficului de pe site și cu ajutorul cookie-urilor.

Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal în cadrul societăţii SMART BUSINESS AGENCY SRL este dl. Hulka Andrei Ştefan, contact: andrei.hulka@consilia.ro.


2. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

În raport cu societatea, în ceea ce priveşte datele personale furnizate, aveţi următoarele drepturi:
 • Dreptul de a obţine din partea societății o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale;
 • Dreptul de acces la următoarele informaţii: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a se opune prelucrării;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața autorităţii de supraveghere;
 • Dreptul la rectificarea datelor inexacte;
 • Dreptul la stergerea datelor sau "dreptul de a fi uitat";
 • Dreptul la restricționarea prelucrării în cazurile următoare: când contestaţi exactitatea datelor (restricţionarea prelucrării va dura o perioada ce îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor); când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră va opuneţi ştergerii datelor, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanţă;
 • Dreptul de a primi datele cu caracter personal şi de a le transmite unui alt operator sau "dreptul la portabilitatea datelor";
 • Dreptul de a vă opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul sau prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terţă parte, precum şi creării de profiluri pe baza acestor dispoziţii;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepţia cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau când există consimțământul persoanei vizate;
 • Dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, pentru situaţia în care se prelucrează date în temeiul consimţământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului UE 2016/679), precum şi în situaţia în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se realizează în baza consimţământului explicit.

3. Categorii de date colectate

În vederea îndeplinirii scopurilor prelucrării, societatea va prelucra următoarele categorii de date personale: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, alte date cu caracter personal pe care persoana vizată le pune la dispoziție prin cookie, prin formularul de contact, prin abonare la newsletter sau cele rezultate din rapoartele de trafic ale site-ului.


4. Scopul colectării

Colectarea datelor se realizează pentru:
 • Informarea utilizatorilor cu privire la noutățile apărute în domeniul antreprenoriatului și al finanțărilor nerambursabile;
 • Participarea la concursuri și campanii promoționale desfășurate pe site-ul www.consilia.ro;
 • Purtarea unei corespondențe cu utilizatorul;
 • Marketing;
 • Afișarea unui conținut personalizat în funcție de fiecare utilizator;
 • Colectarea informațiilor de trafic.

5. Prelucrarea cu interes legitim

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. b, c, d din Regulamentul (UE) 2016/676, care prevede că, prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea unei persoane vizate înainte de încheierea unui contract; prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce revine operatorului, prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau altei persoane fizice, datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în scopul desfășurării în bune condiții a unei relații comerciale sau în scopul de a fi contactat de către echipa Consilia, în vederea întocmirii unui contract sau antecontract.


6. Destinatari ai datelor colectate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi accesate de către angajații societății implicați în procesele de prezentare de servicii și de întocmire și derulare a contractului cu dumneavoastră.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise următorilor destinatari: colaboratori externi, din domeniul IT care se ocupă cu mentenanța site-ului www.consilia.ro.

Datele personale colectate prin intermediul site-ului www.consilia.ro nu sunt divulgate terților fără acceptul dumneavoastră. Statisticile privind traficul pe site care sunt dezvăluite unor terțe persoane în scop de cercetare sau de marketing vor fi transmise doar ca grup de date, fără a putea fi identificat personal nici unul dintre utilizatorii site-ului.


7. Perioada de păstrare

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal diferă în funcție de tipul de dată colectată și scopul pentru care a fost colectată. Această perioadă este una rezonabilă în raport cu scopul pentru care a fost colectată și îndeplinește dispozițiile legale în materie.

Utilizatorii care nu sunt de acord cu cookie-urile pot folosi setările browserului pentru blocarea sau ștergerea acestor date.


8. Modificarea prezentei politici

Societata SMART BUSINESS AGENCY SRL va putea modifica conținutul prezentei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără a fi nevoită să îndeplinească alte proceduri de publicitate. Dacă modificările vizează un anumit tip de utilizator și societatea are datele de contact ale acestuia, poate trimite e-mail cu modificările.